Neotrend - Vaša mala ONLINE KOMERCIJALA!

ta ste kupili

Vaša košarica trenutno je prazna.

You are here: Po?etna POSEBNA PONUDA ONLINE KUPOVINA- Skok u budu?nost! Budu?nost maloprodaje

Budu?nost maloprodaje

Budu?nost maloprodaje- ISTRAIVANJA I ANALIZE

Uprkos pri?ama o razvijenosti trita, maloprodaja prehrambenih proizvoda bi?e prisutna i kod dolaze?ih generacija ali pitanje je kako ?e tada izgledati? kako ?e promene ivotnih stilova i razvoj tehnologije oblikovati na?in kupovine u budu?nosti?

Stojimo na ivici preokreta, gde inovacije kao to su nutrigenomika, biometrika, digitalni mediji i RFID tehnologija mogu ozbiljno da izmene maloprodajno trite. Veoma smo zadovoljni to ove godine sara?ujemo sa vode?om kompanijom za pruanje tehnolokih usluga EDS, da bismo otkrili kako kupci zamiljaju kupovinu hrane i namirnica u budu?nosti. Odabrali smo tinejdere i airmisane kupce, nadaju?i se da ?e njihova ivotna iskustva uticati na to kako oni vide kupovinu hrane i kako ?e prihvatiti nove tehnologije.

RASTE ON-LINE PRODAJA HRANE

Dananji tinejderi su tehnoloki obrazovani. Brzo se prilago?avaju, nezavisni su i samim tim su u prednosti od malih nogu. Rasli su u potroa?kom drutvu i zbog toga su zahtevniji, sa stalno rastu?im o?ekivanjima. Airmisani kupci, kako ih nazivamo, nisu imali priliku da se u tolikoj meri susre?u sa tehnologijom, ali su sve vie izloeni istoj u svakodnevnom ivotu, pa je i sami prihvataju i uvi?aju njenu korist. On-line prodaja hrane i namirnica sve vie raste, ali jo uvek postoji potreba za inovacijom i diferencijacijom. Prodavci hrane sve vie prihvataju viekanalne pristupe, to dovodi do pitanja da li i kako on-line kupovina moe da zameni ostale metode, uklju?uju?i klasi?nu kupovinu, kataloku i kupovinu preko telefona.

Hajde da pogledamo neke od ideja naih kupaca o tome kako ?e obavljanje kupovine izgledati za nekih deset godina...

Dananji tinejderi ne znaju kako je izgledao ivot bez mobilnih telefona, interneta i digitalnih kamera koje sve bre zamenjuju one sa filmom. Dananji tinejderi (od 13 do 19 godina) su ro?eni izme?u 1987 i 1993. godine. Za vreme njihovog ivota dogodila su se najve?a tehnoloka ostvarenja koja oblikuju na ivot i koja su postala deo nae svakodnevnice. Muzi?ki format na kome su tinejderi odrasli je CD, prvi put predstavljen 1982. godine, dok danas, zahvaljuju?i novim otkri?ima, preuzimaju muziku sa interneta na svoje MP3 plejere. Odlazak u bioskop nije jedini na?in za njih da pogledaju novi film otkako su uvedeni DVD-jevi i DVD plejeri. Uvedene su i obimne promene u maloprodajnoj industriji. Samo ?e nekolicina tinejdera zapamtiti vreme kada supermarketi nisu radili nedeljom, ili kada se nije moglo kupovati 24 ?asa na dan. Bar kodovi, to jest Universal Product Code (UPC), postoje tokom celog njihovog ivota.

PROMENE NA?INA TRGOVINE

UPC se prvi put pojavio na pakovanju vaka?ih guma prodatih u Marshs supermarketu u Troju, u Ohaju u junu 1974. godine. Budu?nost automatske identiikacije bi se, me?utim, mogla pojaviti na radio frekvenciji (RFID). Razvoj tehnologije i maloprodaje, uporedo sa inovacijama proizvoda i promenama stila ivota, tokom godina menjali su na?in na koji ljudi obavljaju kupovinu. Stavovi o kupovini sada i u budu?nosti istrauju se u ovom izvetaju da bi se dolo do zaklju?ka u kom bi se smeru kupovina mogla promeniti u narednih deset godina. Da li ?e kupci u budu?nosti vie prihvatati tehnologiju dananjih kupaca? Da li ?e o?ekivati da dobiju sve na jednom mestu ili ?emo i dalje imati irok asortiman autleta i drugih formata koji ?e se postarati da sve potrebe kupaca budu zadovoljene? Da li prodavci moraju radikalno da preispitaju ono to imaju da ponude u cilju snabdevanja potreba sutranjeg potroa?a?

Ispitanici:

Sa ovim na umu odlu?eno je da treba istraiti stavove dve razli?ite grupe potroa?a. Prvu ?ine tinejderi koji ?e biti klju?ni kupci u budu?nosti, a drugu kupci izme?u 25 i 40 godina koji ?e nastaviti da budu klju?ni kupci u budu?nosti, ali su i danas tako?e vani.

Ciljevi:

Da bi se razumeli stavovi ovih kupaca o kupovini i tehnologiji, treba uzeti u obzir slede?e:

- Trenutni stavovi o kori?enju tehnologije u svakodnevnom ivotu
- Pogledi na raznovrsne na?ine kupovine: supermarketi, on-line kupovina, specijalizovane radnje
- Zna?aj brendova i reakcija na nemogu?nost dobijanja eljenog brenda
- Na?in informisanja o proizvodu
- Stavovi o ulozi osoblja u ?inu kupovine
- Ideje za budu?nost

Ovo ispituje ne samo vanost uticaja tehnolokih promena na on-line kupovinu ve? i kako tehnologija moe da pobolja in-store kupovinu. Opti cilj ovog istraivanja bio je da se istrai uticaj promene stila ivota i razvoja tehnologije na na?in na koji obavljamo kupovinu namirnica sada i ubudu?e.

USKLA?ENI POGLEDI

Odnos tinejdera prema skidanju informacija sa interneta i instant porukama predstavlja znatnu potrebu za neposredno?u.
59 odsto koristi instant poruke
59 odsto preuzima muziku sa interneta
26 odsto koristi chat room-ove.
Kako se on-line kupovina uklapa sa ovakvim na?inom razmiljanja i da li ?e trenutno zadovoljenje biti prepreka za kori?enje interneta za obavljanje kupovine u budu?nosti? Tinejderi su izjavili da bi im ?ekanje isporuke moglo predstavljati problem kada je on-line kupovina u pitanju. Kada bi postojao servis koji bi dostavljao kupljenu robu istog dana kada je i poru?ena to bi moglo da privu?e tinejdere da obavljaju kupovinu na ovaj na?in. Za kupovinu u supermarketima, in-store tehnologija koja pomae da se ubrza kupovina, kao skeniranje proizvoda u trenutku kada se stave u korpu, tako?e bi pomogla da se ostvari potreba za neposredno?u. Ono to je moda najiznena?uju?e u naem istraivanju je koliko su blisko uskla?eni pogledi tinejdera i odraslih izme?u 25 i 40 godina. Me?utim, postoje odre?ena iskustva i stavovi po kojima se razlikuju to ?e uticati na njihov pristup kupovini namirnica u budu?nosti.

PREFERENCIJA BRENDA

Iako i odrasli i tinejderi preferiraju sli?ne brendove u razli?itim kategorijama, tinejderi ?e pre promeniti prodavnicu ako im brend koji ele nije dostupan. Polovina tinejdera (50 odsto) oti?i ?e u drugu prodavnicu da bi dobili ono to ele, dok je kod odraslih taj procenat 35. Za prodavce je ovo veoma zna?ajan problem, jer ne zna?i samo gubitak od prodaje jednog proizvoda ve? mogu?e i cele kupovine. Jedan od pet tinejdera (20 odsto) ?e zameniti brend, dok je kod odraslih to jedan od ?etiri (26 odsto). Tradicija brenda i reputacija kompanije su vani za uspenost brenda kod 71 odsto tinejdera i 69 odsto odraslih. Etika brenda je veoma zna?ajna, 15 odsto odraslih i 12 odsto tinejdera tvrde da je ona najvaniji doprinos uspehu jednog brenda. Ovaj fokus na etiku nije samo vaan za proizvo?a?e brendova ve? je neto na ta i prodavci sve vie obra?aju panju.

MARKETING
Najboji na?in da se to vie sazna o novom proizvodu je putem tv reklama, to je spomenulo 85 odsto tinejdera i 83 odsto odraslih. Pove?an pristup digitalnoj televiziji u budu?nosti, a samim tim i porast broja kanala ?e najverovatnije postati problem za oglaiva?e. Bi?e neophodne nove forme oglaavanja i uticaja na kupce, kao digitalno preuzimanje na mobilne telefone i MP3 plejere. Neki od ispitanika bi eleli da im se promocije alju na mobilne telefone ili PDA ure?aje i ako bi se to uradilo sa angaovanjem i na na?in da kupci imaju kontrolu nad onim to primaju, mogao bi se dozvoliti ovakav na?in kreativnog marketinga. Polovina tinejdera ?e napustiti prodavnicu ukoliko je brend koji ele rasprodat.

NAJBITNIJA MATERIJALNA KORIST

I odrasli i tinejderi kupuju na razli?ite na?ine: u supermarketima, convenience stores, u specijalizovanim radnjama i on-line. Kao to je i o?ekivano, odrasli ?e?e kupuju u supermarketima od tinejdera. 36 odsto odraslih pose?uje supermarkete najmanje jednom sedmi?no za razliku od tinejdera kod kojih je taj procenat 18 odsto. Procenat tinejdera koji su posetili specijalizovane prodavnice hrane je sli?an broju odraslih koji su kupovali u autletima u proloj godini. Razlozi za odabir prodavnica kod obe grupe je sli?an, jer im je materijalna korist najbitnija. Niske cene su najvanije za 20 odsto odraslih i 14 odsto tinejdera. Dobar odabir proizvoda privatne robne marke je tako?e vaniji za starije kupce.

VIEKANALNA PRODAJA
49 odsto tinejdera i 58 odsto odraslih su pokazali da ?e najverovatniji na?in kupovine u budu?nosti podrazumevati viekanalnu prodaju. Najpopularnija opcija za viekanalnu kupovinu je meavina online opinga i kupovine u supermarketima, kao to je navelo 26 odsto tinejdera i 29 odsto odraslih. Od ispitanika koji su odabrali samo jedan kanal kupvine, supermarkete je odabralo 30 odsto odraslih i 32 odsto tinejdera. Vie od polovine obe grupe potroa?a reklo je da bi koristilo on-line kupovinu za nabavku hrane i namirnica. Ovo je veoma bitno, uzimaju?i u obzir da je samo 23 odsto anketiranih odraslih izjavilo da hranu kupuje on-line. ?etvrtina tinejdera (26 odsto) i neto manje od tre?ine odraslih (31 odsto), pre bi odabralo prodavnice specijalizovane za odre?ene kategorije, nego one koje nude sve na jednom mestu, kada se radi o njihovoj budu?oj nabavci hrane i namirnica. ?etiri osnovne kategorije koje obe grupe preferiraju da kupuju u prodavnicama su svee namirnice, kao to su mleko, hleb, svee vo?e i povr?e, meso i riba. Kategorije koje bi ispitanici rado kupovali on-line su nekvarljivi i non-food proizvodi. Iako je skoro polovina kupaca zadovoljna on-line kupovinom ode?e, 38 odsto tinejdera i 32 odsto odraslih preferira specijalizovane prodavnice.

Joanne Denney-Finch
Izvrni direktor IGD

(Preuzeto sa web portala WWW.PROGRESSIVEMAGAZIN.RS)

CENTAR ZA PODRKU

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE NAZOVITE :

  • Mob: 00387 62 33 07 26
  • Email: info@neotrend.net

O.K.SHOP- Online prodavnica

O.K.SHOP- Online prodavnica koja je dostupna svima! Posjetite nas i saznajte vie o mogu?nostima kupovine na Internet-u. Na INFO CENTAR se nalazi u u Ulici Akademika Petra Mandi?a 34, I. Sarajevo.